Bài tập (Chủ đề 4)

Minh Lệ

Một chiếc xe đang đi với tốc độ 8m/s.

- Xe đi được bao xa trong 8s?

- Cần bao lâu để xe đi được 160m?

Ng Ngọc
21 tháng 2 2023 lúc 22:35

Trong 8s xe đi dc: \(8\times8=64m\)

trong 160m xe đi đc số tg: \(160:8=20s\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết