Bài 48: Luyện tập chung

Minh Lệ

Khối 4 của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi gồm 1 lớp có 27 học sinh và 6 lớp mỗi lớp có 34 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp khối 4 của trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

Tiểu Linh Linh
23 tháng 8 2023 lúc 21:56

Trung bình khối đó có số hs là:

27 + ( 6 x 34 ) : ( 6 + 1 ) = 33 (hs)

Đ/s: 33 hs

#Linh

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 21:56

Số học sinh trung bình của khối lớp 4 là:
 (27 + (34 x 6) : 7 =  33 học sinh

Đáp số: 33 học sinh


Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết