Luyện tập tổng hợp

NGuyễn Quốc Việt

III. Complete each of the sentence using the suggested words/ phrases. (1.0 pt)

1. Spend/ less/ time/ play/ computer/ game.

à……………………………………………………………………………………………..

2. How long/ ago/ you/ start/ paint?

à……………………………………………………………………………………………..

3. She/ find/ lose/ weight/ very/ difficult.

à……………………………………………………………………………………………..

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 20:23

1 Spend less time playing computer games

Câu này đã đủ dữ kiện chưa bạn nhỉ?

2 How long ago did you start painting?

3 She finds losing weight very difficult

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Ngọc Tố Uyên
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
Sakura Minamoto
Xem chi tiết
Prairie
Xem chi tiết
Nhu Nguyen
Xem chi tiết
Thị Huyền Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Đăng Thực Nguyên
Xem chi tiết
Mai Phương Thảo
Xem chi tiết
Shami Châu
Xem chi tiết
Cathy Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)