Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

ai bt j

hòa tan 12,1g hh CuO và ZnO cần dùng đúng 100ml ddHCL 3M. Biết hiệu suất phản ứng là 100%

a/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu 

b/Tính nồng độ M dd sau phản ứng

Giup mình vs ạ:<<

POP POP
27 tháng 5 lúc 11:14

\(a,n_{HCl}=0,1.3=0,3\left(mol\right)\\ Đặt:n_{CuO}=a\left(mol\right);n_{ZnO}=b\left(mol\right)\left(a,b>0\right)\\ PTHH:CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\\ ZnO+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2O\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}80a+81b=12,1\\2a+2b=0,3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,1\end{matrix}\right.\\ \%m_{CuO}=\dfrac{80.0,05}{12,1}.100\approx33,058\%\\ \%m_{ZnO}=\dfrac{81.0,1}{12,1}.100\approx66,942\%\\ b,V_{ddsau}=V_{ddHCl}=0,3\left(l\right)\\ n_{CuCl_2}=n_{CuO}=a=0,05\left(mol\right);n_{ZnCl_2}=n_{ZnO}=b=0,1\left(mol\right)\\ C_{MddCuCl_2}=\dfrac{0,05}{0,3}=\dfrac{1}{6}\left(M\right);C_{MddZnCl_2}=\dfrac{0,1}{0,3}=\dfrac{1}{3}\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Miền Nguyễn
Xem chi tiết
Bùi Thị Thanh Hoa
Xem chi tiết
Đinh Doãn Nam
Xem chi tiết
Linh Linh
Xem chi tiết
Hoàng
Xem chi tiết
ABC123
Xem chi tiết
그녀는 숙이다
Xem chi tiết
Đây Là Tên
Xem chi tiết
Meliodas
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)