Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ

Hằng ngày, Mặt Trời mọc vào lúc nào và lặn vào lúc nào?

Quan sát hình 3, chỉ và nói phương Mặt Trời mọc và phương Mặt Trời lặn.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:43

MT mọc: phương Đông

MT lặn: phương Tây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết