Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Giúp mình với...mình cần gấp!!!

uses crt;

const fi='abc.inp';

var a:array[1..100]of integer;

i,n,dem,j,kt,dem1,dem2:integer;

f1:text;

begin

clrscr;

assign(f1,fi); reset(f1);

readln(f1,n);

for i:=1 to n do 

  read(f1,a[i]);

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 2=0 then inc(dem);

dem1:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i]>1 then 

begin

kt:=0;

for j:=2 to a[i]-1 do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then inc(dem1);

end;

dem2:=0;

for i:=1 to n do 

  if trunc(sqrt(a[i]))=sqrt(a[i]) then inc(dem2);

writeln('So so chan la: ',dem);

writeln('So so nguyen to la: ',dem1);

writeln('So so chinh phuong la: ',dem2);

close(f1);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN