Chương trình con và lập trình có cấu trúc

uses crt;

const fi='dl.txt';

fo='soam.txt';

var f1,f2:text;

a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

n:=0;

while not eoln(f1) do 

  begin

n:=n+1;

read(f1,a[n]);

end;

for i:=1 to n do 

begin

  if a[i]>0 then writeln('Can bac hai cua ',a[i],' la: ',sqrt(a[i]):4:2)

else if a[i]<0 then write(f2,a[i]:4);

end;

close(f1);

close(f2);

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,max:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

max:=a[1];

for i:=1 to n do 

  if max<a[i] then max:=a[i];

writeln(max);

readln;

end.

Bình luận (1)

Câu 11: B

Bình luận (1)

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,dem,tb:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

tb:=0;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

 if (50<=a[i]) and (a[i]<=150) then

begin

tb:=tb+a[i];

inc(dem);

end;

writeln('Ket qua la: ',tb/dem:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;
var i,n,c,b,uc:integer;
bcnn:int64;
a:array[1..100] of integer;
{--------------------------chuong-trinh-con-tim-ucln-cua-hai-so---------------}
function ucln(c,b:integer):integer;
var r:integer;
begin
r:=c mod b;
while r<>0 do
begin
c:=b;
b:=r;
r:=c mod b;
end;
ucln:=b;
end;
{---------------------------chuong-trinh-chinh-----------------------------------}
begin
clrscr;
Write('n='); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']='); readln(a[i]);
end;

uc:=ucln(a[1],a[2]);

for i:=3 to n do 

 uc:=ucln(uc,a[i]);

writeln(uc);

readln;

end.

Bình luận (0)

Câu 1: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,kt,dem,j,min,tam:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Day so vua nhap la: ');

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

writeln;

dem:=0;

for i:=1 to n do

  if a[i]>1 then 

begin

kt:=0;

for j:=2 to a[i]-1 do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then inc(dem);

end;

writeln('So luong so nguyen to la: ',dem);

min:=a[1];

for i:=1 to n do 

  if min>a[i] then min:=a[i];

writeln('Gia tri nho nhat la: ',min);

for i:=1 to n-1 do

  for j:=i+1 to n do 

if a[i]>a[j] then 

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

writeln('Day so sau khi sap xep theo chieu khong giam la:');

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Câu 2:

uses crt;

var st:string;

i,d,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

kt:=0;

for i:=1 to d do 

  if st[i]<>st[d-i+1] then kt:=1;

if kt=0 then writeln('Xau doi xung')

else writeln('Xau khong doi xung');

for i:=1 to d do 

st[i]:=upcase(st[i]);

writeln('Xau in hoa la ',s);

readln;

end.

Bình luận (0)

Đề 1: 

uses crt;

var a,b,c:integer;

{---------------chuong-trinh-con-tinh-tong------------------}

function tong(x,y:integer):integer;

begin

tong:=x+y;

end;

{-----------------chuong-trinh-con-tim-max--------------------}

function max(x,y:integer):integer;

begin

max:=x;

if max<y then max:=y;

end;

{--------------------chuong-trinh-chinh---------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

writeln(tong(a,tong(b,c)));

writeln(max(a,max(b,c)));

readln;

end.

Bình luận (0)

Đề 2: 

uses crt;

var a,b,c:integer;

{---------------chuong-trinh-con-tinh-tich------------------}

function tich(x,y:integer):integer;

begin

tich:=x*y;

end;

{-----------------chuong-trinh-con-tim-min--------------------}

function min(x,y:integer):integer;

begin

min:=x;

if min>y then min:=y;

end;

{--------------------chuong-trinh-chinh---------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

writeln(tich(a,tich(b,c)));

writeln(min(a,min(b,c)));

readln;

end.

Bình luận (0)

1)

uses crt;

var a,b,bcnn,i:integer;

begin

clrscr;

write('a='); readln(a);

write('b='); readln(b);

bcnn:=a*b;

for i:=a*b-1 downto 1 do 

  if (i mod a=0) and (i mod b=0) then

begin

if bcnn>i then bcnn:=i;

end;

writeln(bcnn);

readln;

end.

 

Bình luận (0)

2:

procedure hoandoi(a,b:integer);

var tam:integer;

begin

tam:=a;

a:=b;

b:=tam;

end;

  
Bình luận (0)

3:

procedure max(a,b:integer);

begin

if a>b then max:=a

else max:=b;

end;

Bình luận (0)
Maximilian
19 tháng 4 lúc 11:47

Sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm :

- Giống nhau: Cả thủ tục và hàm đều là chương trình con, cấu trúc giống như một chương trình trừ dòng đầu tiên và kết thúc bằng END; (thay vì END.). Cả thủ tục và hàm có thể chứa các tham số (tham số giá trị và tham số biến), cùng tuân theo quy định về khai báo và sử dụng các loại tham số này.

- Khác nhau: Việc thực hiện hàm luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

Lời gọi hàm có thể làm tham gia vào biểu thức khác như một toán hạng.

 
Bình luận (0)

Sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm :

- Giống nhau: Cả thủ tục và hàm đều là chương trình con, cấu trúc giống như một chương trình trừ dòng đầu tiên và kết thúc bằng END; (thay vì END.). Cả thủ tục và hàm có thể chứa các tham số (tham số giá trị và tham số biến), cùng tuân theo quy định về khai báo và sử dụng các loại tham số này.

- Khác nhau: Việc thực hiện hàm luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN