Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 3
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)