Ôn thi vào 10

minhh minh

giup minh cau nay voi

Đặt |x|-1=a; căn y+2=b

=>3/a-2b=2 và 1/a+3b=5/2

=>a=1 và b=1/2

=>|x|=2 và y+2=1/4

=>y=-7/4 và \(x\in\left\{2;-2\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết
minhh minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)