Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Siêu Quậy Quỳnh

giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x+1\right)\sqrt{x-y}+\left(x-y+1\right)\sqrt{x}=9\\x^2+2x+4\sqrt{x^2-xy}=xy+y+17\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự
Đức Mai Văn
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
poppy Trang
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Đức Mai Văn
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
poppy Trang
Xem chi tiết
Siêu Quậy Quỳnh
Xem chi tiết
Tiến Nguyễn Minh
Xem chi tiết