Đọc hiểu văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập.

Thảo Phương

Chú ý các mốc thời gian diễn ra các sự việc trong văn bản.