Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 4386
Điểm GP 1124
Điểm SP 1583

Người theo dõi (14)

anhthu
Jackson Williams
Sully
Phong (acc phụ)

Đang theo dõi (0)