Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Big City Boy

Cho tập A= {1;2;3;....;90}. Chọn từ A hai tập con phân biệt gồm hai phần tử {a;b}, {c;d} (HAI TẬP CON ĐƯỢC HIỂU LÀ PHÂN BIỆT NẾU CÓ ÍT NHẤT 1 PHẦN TỬ THUỘC TẬP NÀY

MÀ KHÔNG THUỘC TẬP CÒN LẠI), tính xác suất sao cho trung bình cộng của các phần tử trong mỗi tập đều bằng 30:

A. 29/572715

B. 29/267

C. 29/534534

D. 406/4005

Số tập con có hai phần tử của A là: \(C_{90}^2=4005\) 

Không gian mẫu: chọn 2 tập từ 4005 tập có \(C_{4005}^2\) cách

Trung bình cộng cách phần tử trong mỗi tập bằng 30 \(\Rightarrow\) tổng 2 phần tử của mỗi tập là 60

Ta có các cặp (1;59); (2;58);...;(29;31) tổng cộng 29 cặp (đồng nghĩa 29 tập thỏa mãn)

Chọn 2 tập từ 29 tập trên có \(C_{29}^2\) cách

Xác suất: \(P=\dfrac{C_{29}^2}{C_{4005}^2}=A\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tâm Cao
Xem chi tiết
Tên Không
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Kim Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Khoa
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Thúy Kiều
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Cẩm Tú
Xem chi tiết
Tâm Cao
Xem chi tiết
Hán Bình Nguyên
Xem chi tiết