Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Lê Hương Giang

Cho tam giác ABC có BC = a, các đường trung tuyến BD, CE. Lấy các điểm M, N
trên cạnh BC sao cho BM = MN = NC. Gọi I là giao điểm của AM và BD, K là giao điểm
của AN và CE.
a) Chứng minh: EM // AN và 2EM = AN.
b) Chứng minh: DN // AM và 2DN = AM.
c) Chứng minh tứ giác BEDC là hình thang.
d) Chứng minh I là trung điểm của BD, K là trung điểm của EC.
e) Tính độ dài IK theo a.


Các câu hỏi tương tự
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
I
Xem chi tiết
I
Xem chi tiết
Phương Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Messi Cao
Xem chi tiết
Thư Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Lê Gia Bảo
Xem chi tiết
Tomoyo Daidouji
Xem chi tiết
phú thái
Xem chi tiết