Bài 12: Hình vuông

Nguyễn Như Quỳnh

Cho hình vuông ABCD,điểm E nằm trong hình vuông sao cho EBC=ECB=15 độ.Vẽ tam giác đều CDF( F nằm ngoài hình vuông0.CM:B,E,F thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự
Ng Quacwe
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Quang Đạt Vũ
Xem chi tiết
Minh
Xem chi tiết
hong ngo thi
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Komado Tanjiro
Xem chi tiết
Komado Tanjiro
Xem chi tiết
[MINT HANOUE]
Xem chi tiết