Chương 1. Sự điện li

Nguyễn Lam

Cho 2.4 gam M vào 250ml dung dịch HCl 1M. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch sau phản ứng.


Các câu hỏi tương tự
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
@a01900420005
Xem chi tiết
Phạm Lợi
Xem chi tiết
Thành Tôn
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Hoàng Ken
Xem chi tiết
Dang Phuc
Xem chi tiết