Chương 1. Sự điện li

Hoàng Ken

Trộn 250ml dung dịch Ba(OH)2 vào 0.5ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch Y. Tìm nồng độ mol/lít các ion có trong dung dich Y


Các câu hỏi tương tự
Hải Quỳnh
Xem chi tiết
Châu Long
Xem chi tiết
Phạm Lợi
Xem chi tiết
Kiều Thanh Hằng
Xem chi tiết
Kiều Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thiên
Xem chi tiết
Nguyễn Lam
Xem chi tiết
Kojuha Gulishu
Xem chi tiết
Kojuha Gulishu
Xem chi tiết