Bài 30: Ankađien

Chí Nguyễn

Chất X là một ankadien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh.Để đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam X cần dùng vừa hết 7,84 lít O2 (đktc). Tìm CTCT của X?

traitimtrongvang
5 tháng 3 lúc 17:05

\(X:C_nH_{2n-2}\\ C_nH_{2n-2} +\dfrac{3n-1}{2} O_2 \xrightarrow{t^o} nCO_2 + (n-1)H_2O\\ n_{O_2} = \dfrac{7,84}{22,4} = 0,35(mol)\\ \Rightarrow n_X = \dfrac{0,7}{3n-1}\\ \Rightarrow \dfrac{0,7}{3n-1}(14n-2) = 3,4\\ \Rightarrow n = 5\\ CTPT\ X :C_5H_8\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN