Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất

Tú72 Cẩm

Câu 1: xác định hàm số bậc nhất y= ax+ b biết đồ thị của nó song song với đường thẳng y= 3x+ 2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5

Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 13:36

\(\left\{{}\begin{matrix}\left(d\right):y=ax+b\\\left(d_1\right):y=3x+2\end{matrix}\right.\)

\(\left(d\right)//\left(d_1\right)\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=3\\b\ne2\end{matrix}\right.\) 

\(\Rightarrow\left(d\right):y=3x+b\)

\(\left(d\right)\cap Oy=A\left(0;-5\right)\)

\(\Leftrightarrow3.0+b=-5\)

\(\Leftrightarrow b=-5\)

Vậy \(\left(d\right):y=3x-5\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Tiến Dũng
Xem chi tiết
Hoàng Linh
Xem chi tiết
Nguyen Duc Tu
Xem chi tiết
Tanaka Haruko
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Lê Hồ Duy Quang
Xem chi tiết
Nguyen Duc Tu
Xem chi tiết
Vũ Thị Thúy Hằng
Xem chi tiết
hùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)