Bài 15. Công suất

Lê Nguyên Hoài Thương

Câu 1:          Một cái máy khi hoạt động với công suất là 3000W thì đã nâng được một vật nặng lên cao 25m trong thời gian 1 phút. Tính:

a. Công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nói trên.

b. Khối lượng của vật đã nâng. Cho biết hiệu suất của máy là 83%.

Cihce
20 tháng 3 lúc 0:54

Tóm tắt:

\(P\left(hoa\right)=3000W\\ h=25m\\ t=1min\\ =60s\\ H=83\%\\ -----------\\ a.A=?J\\ b.m?kg\)

Giải:

a. Công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nói trên: \(P\left(hoa\right)=\dfrac{A}{t}\Rightarrow A=t.P\left(hoa\right)\\ =60.3000=180000\left(J\right)\) 

b. Công có ích để nâng vật là: \(H=\dfrac{A_{ich}}{A}.100\%\Rightarrow A_{ich}=\dfrac{A.H}{100\%}\\ =\dfrac{180000.83\%}{100\%}=149400\left(J\right)\) 

Lực của vật: \(A=P.h\Rightarrow P=\dfrac{A}{h}\\ =\dfrac{149400}{25}=5976\left(N\right)\) 

Khối lượng của vật đã nâng: \(P=10.m\Rightarrow m=\dfrac{P}{10}\\ =\dfrac{5976}{10}=597,6\left(kg\right).\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Happy
Xem chi tiết
Thành Phát
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Toản
Xem chi tiết
Strawberry
Xem chi tiết
Trần Tây
Xem chi tiết
Huy Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Kim
Xem chi tiết
Phạm Tấn Dũng
Xem chi tiết
Kokokoko
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)