Bài 26: Oxit

Nguyễn Phúc

các bạn giúp mik phần 3 lớn với

undefined

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
24 tháng 2 2021 lúc 21:34

Bài 15:

PTHH: \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\)

a+b) Ta có: \(n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,3\left(mol\right)\\n_{Fe_3O_4}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,3\cdot56=16,8\left(g\right)\\m_{Fe_3O_4}=0,1\cdot232=23,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

c) PTHH: \(2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow\)

Theo PTHH: \(n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{KMnO_4}=0,4\cdot158=63,2\left(g\right)\)

 

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
24 tháng 2 2021 lúc 21:38

Bài 6:

PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\\n_{HCl}=\dfrac{36,5}{36,5}=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{1}{2}\) \(\Rightarrow\) Fe p/ứ hết, HCl còn dư

\(\Rightarrow n_{HCl\left(dư\right)}=1-0,2=0,8\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{HCl\left(dư\right)}=0,8\cdot36,5=29,2\left(g\right)\)

b+c) Theo PTHH: \(n_{Fe}=n_{FeCl_2}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeCl_2}=0,1\cdot127=12,7\left(g\right)\\V_{H_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phúc
Xem chi tiết
Cao My
Xem chi tiết
Ngân Lê Kim
Xem chi tiết
Koren.
Xem chi tiết
Lương Thùy Linh
Xem chi tiết
Bùi Thế Nghị
Xem chi tiết
Đào Lâm Như
Xem chi tiết
Thanh Hoàng
Xem chi tiết