Chương II- Dòng điện không đổi

ánh tuyết nguyễn

E = 24 V, điện trở trong r = 6 Ω dùng để thắp sáng các bóng đèn loại (6V – 3W).

a) Có thể mắc tối đa mấy bóng đèn để các đèn đều sáng bình thường và phải mắc chúng như thế nào?

b) Nếu chỉ có sáu bóng đèn thì phải mắc chúng như thế nào để các bóng sáng bình thường. Trong các cách mắc đó cách nào lợi hơn?

nguyễn thị hương giang
7 tháng 12 2022 lúc 23:30

\(R_Đ=\dfrac{U^2_Đ}{P_Đ}=\dfrac{6^2}{3}=12\Omega;I_{Đđm}=\dfrac{P_Đ}{U_Đ}=\dfrac{3}{6}=0,5A\)

a)Gọi N là số bóng đèn được thắp sáng.

\(P=U\cdot I=\left(\xi-I\cdot r\right)\cdot I=-I^2r+\xi\cdot I=3N\)

\(\Rightarrow-6I^2+24I-3N=0\)

Phương trình có nghiệm 

\(\Leftrightarrow\Delta'=12^2-\left(-6\right)\cdot\left(-3N\right)=144-18N\ge0\Leftrightarrow N\le8\)

Vậy có thể mắc tối đa 8 bóng đèn.

Với N=8 phương trình có nghiệm kép \(I=2A\).

Số dãy đèn ắmc được: \(dãy=\dfrac{2}{0,5}=4\)

Và mỗi dãy có \(\dfrac{8}{4}=2\) bóng đèn.

b)Nếu chỉ có 6 bóng đèn thì \(\left[{}\begin{matrix}I_1=3A\\I_2=1A\end{matrix}\right.\).

Với \(I_1=3A\):

Số dãy mắc: \(\dfrac{3}{0,5}=6dãy\)

Mỗi dãy có \(\dfrac{6}{6}=1\) đèn. \(\Rightarrow R_N=\dfrac{R_Đ}{6}=2\Omega\)

Hiệu suất: \(H=\dfrac{R_N}{R_N+r}\cdot100\%=\dfrac{2}{2+6}\cdot100\%=25\%\)

Với \(I_2=1A\):

Số dãy mắc \(\dfrac{1}{0,5}=2\) dãy.

Mỗi dãy có \(\dfrac{6}{2}=3\) đèn. \(\Rightarrow R_N=\dfrac{3R_Đ}{2}=18\Omega\)

Hiệu suất: \(H=\dfrac{R_N}{R_N+r}\cdot100\%=\dfrac{18}{18+6}\cdot100\%=75\%\)

Để có lợi ta sử dụng cách mắc 2 dãy, mỗi dãy 3 đèn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Oh Sehun
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo
Xem chi tiết
Hoang Gia Huy
Xem chi tiết
Quỳnh Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết
ThaoVy PhanDao
Xem chi tiết
Vĩnh Hưng Đào
Xem chi tiết
Trần Thị Quỳnh Hương
Xem chi tiết
Đức Lê
Xem chi tiết
Mẫn Li
Xem chi tiết
LBC Phat
Xem chi tiết