Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Ket Doan

Bài 26) Một hình chóp tứ giác đều có chiều cao 6cm, cạnh đây 5cm. a Tính diện tích toàn phần của hình chóp? b/ Tinh thể tích của hình chóp

Akai Haruma
25 tháng 5 lúc 16:54

Lời giải:

a. Diện tích đáy: $5.5=25$ (cm2)

Chiều cao mỗi hình mặt bên: $\sqrt{6^2+(5:2)^2}=6,5$ (cm) 

Diện tích mỗi mặt bên: $6,5.5:2=16,25$ (cm2)

Diện tích toàn phần: $25+16,25=41,25$ (cm2)

b. Thể tích: $\frac{1}{3}.6.25=50$ (cm3)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự