Bài 37. Etilen

Ng Tran Hoang Oanh
Bài 1. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 chất khí CO2, CH4, C2H4.Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí Etilen thì cần bao nhiêu lít khí không khí? Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.Bài 3. Dẫn m gam hỗn h...
Quang Nhân
23 tháng 2 lúc 23:14

Bài 1 : 

Sục mỗi khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư : 

- Vẩn đục : CO2 

Hai khí còn lại dẫn qua dung dịch Br2 : 

- Mất màu : C2H4

- Không HT : CH4

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

C2H4 + Br2 => C2H4Br2 

Bài 2 : 

\(n_{C_2H_4}=\dfrac{2.24}{22.4}=0.1\left(mol\right)\)

\(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^0}2CO_2+2H_2O\)

\(0.1.........0.3\)

\(V_{kk}=5V_{O_2}=5\cdot22.4\cdot0.3=33.6\left(l\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN