Unit 10: Space travel

Mèo Méo

A workshop can give children with ... experience with computers.

A. skillful B. handy  C. practising  D. hands-on

🍀🧡_Trang_🧡🍀
6 tháng 3 lúc 13:51

A workshop can give children with ... experience with computers.

A. skillful B. handy  C. practising  D. hands-on

Bình luận (0)

A workshop can give children with ... experience with computers.

A. skillful B. handy  C. practising  D. hands-on

⇒D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN