Unit 10: Space travel

Mèo Méo

Although he did his test, he had to be ... with third place in the competition.

A. content  B. contestant  C. pleasing  D. satisfying

Although he did his test, he had to be ... with third place in the competition.

A. content  B. contestant  C. pleasing  D. satisfying

⇒B

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
6 tháng 3 lúc 13:58

Although he did his test, he had to be ... with third place in the competition.

A. content  B. contestant  C. pleasing  D. satisfying

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN