Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

nguyen ngoc son

A + B -> C

tốc độ thay như thế nào

a.\(C_A\) tăng 4 lần

b.\(C_B\)  tăng 3 lần

c.\(C_A\) và \(C_B\) đều tăng lên 2 lần

d.\(C_A\) tăng 2 lần còn \(C_B\) giảm 2 lần


Các câu hỏi tương tự
Quyên Đỗ
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
nguyen van tam
Xem chi tiết
nguyen van tam
Xem chi tiết
nguyen van tam
Xem chi tiết