Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 4
Điểm SP 8

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian