Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Đặng Gia Ân

1)căn(x+1/x-1) - căn(x-1/x+1) = 3/2

2) 3x/căn(5x+2) + căn(5x+2) = 3-x

Nguyễn Việt Lâm
23 tháng 10 2020 lúc 16:21

a.

ĐKXĐ: \(\left[{}\begin{matrix}x>1\\x< -1\end{matrix}\right.\)

Đặt \(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}=t>0\) ta được:

\(t-\frac{1}{t}=\frac{3}{2}\Leftrightarrow2t^2-3t-2=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}t=2\\t=-\frac{1}{2}\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\frac{x+1}{x-1}=4\Leftrightarrow x+1=4x-4\Leftrightarrow x=...\)

b.

ĐKXĐ: \(x>-\frac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow3x+5x+2=\left(3-x\right)\sqrt{5x+2}\)

\(\Leftrightarrow8x+2=\left(3-x\right)\sqrt{5x+2}\)

Đặt \(\sqrt{5x+2}=t>0\Rightarrow x=\frac{t^2-2}{5}\)

\(\frac{8\left(t^2-2\right)}{5}+2=\left(3-\frac{t^2-2}{5}\right)t\)

\(\Leftrightarrow t^3+8t^2-17t-6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t-2\right)\left(t^2+10t+3\right)=0\)

\(\Rightarrow t=2\Rightarrow\sqrt{5x+2}=2\Rightarrow5x+2=4\Rightarrow...\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
yến đoàn
Xem chi tiết
Nhi Đinh
Xem chi tiết
Phương Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
hoàng a long
Xem chi tiết
Khách vãng lai
Xem chi tiết
Thỏ Muội
Xem chi tiết
Trườngg Sơnn
Xem chi tiết