Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

yeusinhhoc

1 tế bào sinh dục đực của 1 loài động vật GP có tổng số NST là 78000, người ta nhân thấy 1/10 số lượng tế bào sinh dực đực này GP cho 400 tinh trùng. xác định bộ NST của loài

Lê Phan Bảo Khanh
1 tháng 9 2023 lúc 17:34

Tham khảo

Số tế bào sinh dục đực ban đầu là `78000.`
Người ta đã nhân giống `1/10` số lượng tế bào này, do đó số tế bào sinh dục đực đã được nhân giống là `( 78000 . 1/10 ) = 7800`
Từ số tế bào sinh dục đực đã được nhân giống, người ta thu được `400` tinh trùng.
Bộ số NST của loài `= (78000 / 7800) * 400 = 4000.`

Bình luận (0)
Jackson Williams
1 tháng 9 2023 lúc 17:39

4000

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đào Đào
Xem chi tiết
HẰNG NI
Xem chi tiết
Vân Lê
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Trinh Dương
Xem chi tiết
Diễm My
Xem chi tiết
Phượng Hoàng
Xem chi tiết
Diễm My
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết