SPEAKING

Buddy

1. Complete the dialogue. Then watch or listen and check. Why was Alfie happy on Saturday?

(Hoàn thành đoạn đối thoại. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Tại sao Alfie lại vui vào thứ Bảy)

 

 

Alfie: Hey, Lois. How are things?

 

Lois: Oh hi, Alfie. Good, thanks. How (1)……...... your weekend?

 

Alfie: It(2)............ - great, thanks. I(3) ………… to a football match on Saturday.

 

Lois: Really? (4) .......... it good?

 

Alfie: Yes, it was brilliant. There (5).............. a lot of goals. United(6).............. 3-2 in the end.

 

Lois: That's good news! Who (7) ......... you with?

 

Alfie: My brother. Why don't you come next time?

 

Lois: Sure. Why not? Text me when you're going, OK?

 

Alfie: OK then. Bye, Lois.

 

Lois: Bye.


 

Hà Quang Minh
12 tháng 10 2023 lúc 21:35

1. was

2. was     

3. went   

4. Was 

5. were       

6. won     

7. was

Bình luận (0)
Hà Quang Minh
12 tháng 10 2023 lúc 21:35

Alfie: Hey, Lois. How are things?

Lois: Oh hi, Alfie. Good, thanks. How (1) was your weekend?

Alfie: It (2) was - great, thanks. I (3) went to a football match on Saturday.

Lois: Really? (4) Was it good?

Alfie: Yes, it was brilliant. There (5) were a lot of goals. United (6) won 3-2 in the end.

Lois: That's good news! Who (7) was you with?

Alfie: My brother. Why don't you come next time?

Lois: Sure. Why not? Text me when you're going, OK?

Alfie: OK then. Bye, Lois.

Lois: Bye.

Bình luận (0)
Hà Quang Minh
12 tháng 10 2023 lúc 21:37

Tạm dịch hội thoại:

Alfie: Chào, Lois. Mọi thứ thế nào?

Lois: Ồ, chào Alfie. Mọi thứ tốt, cảm ơn bạn. Cuối tuần của bạn thế nào?

Alfie: Rất  tuyệt, cảm ơn bạn. Tớ đã tham dự một trận đấu bóng đá vào thứ Bảy.

Lois: Thật không? Nó có tốt không?

Alfie: Có, nó thật tuyệt vời. Có rất nhiều bàn thắng. United đã thắng chung cuộc 3-2.

Lois: Đó là một tin tốt! Bạn đã đi cùng với ai?

Alfie: Anh trai tôi. Tại sao bạn không đến lần sau?

Lois: Chắc chắn rồi. Tại sao không? Hãy nhắn tin tôi khi bạn đi nhé, được không?

Alfie: Được rồi. Tạm biệt, Lois.

Lois: Tạm biệt.

Alfie was happy on Saturday because she went to a football match and United won 3-2 in the end.

(Alfie rất vui vào thứ Bảy vì cô ấy đã đến xem một trận đấu bóng đá và United đã thắng chung cuộc 3-2.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết