Ôn thi vào 10

Nhăm nhăm

1. A. exchange                   B. reach                           C. chance                        D. chemistry

2. A. goose                        B. foot                             C. booth                          D. noodle

3. A. booked                      B. looked                         C. naked                          D. ticked

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. cover                         B. account                       C. install                          D. prevent

5. A. questionnaire             B. recommend                 C. introduce                     D. concentrate

Vũ Ngọc Minh Châu
25 tháng 5 lúc 10:38

1. A. exchange                   B. reach                     C. chance           D. chemistry

2. A. goose                        B. foot                 C. booth             D. noodle

3. A. booked               B. looked                         C. naked                    D. ticked

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. 'cover                         B. a'ccount                       C. in'stall            D. pre'vent

5. A. question'naire             B. recom'mend            

C. intro'duce                     D. 'concentrate

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Phạm Tùng
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Kiên Nguyễn
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Kiên Nguyễn
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)