Đại số lớp 7

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 3 lúc 13:11

a: Áp dụng tính chất của DTSBN, ta được:

\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{x+y}{3+5}=\dfrac{16}{8}=2\)

=>x=6; y=10

b: Áp dụng tính chất của DTSBN, ta được:

x/7=y/3=(x-y)/(7-3)=-16/4=-4

=>x=-28; y=-12

c: Áp dụng tính chất của DTSBN, ta được:

x/6=y/5=(x+2y)/(6+2*5)=20/16=5/4

=>x=15/2; y=25/4

d: Áp dụng tính chất của DTSBN, ta được:

x/5=y/6=z/7=(x-y+z)/(5-6+7)=36/6=6

=>x=30; y=36; z=42

e: Áp dụng tính chất của DTSBN, ta được:

x/2=y/-3=z/5=(2x+3y+5z)/(2*2-3*3+5*5)=6/20=3/10

=>x=3/2; y=-9/10; z=3/2

h: Đặt x/5=y/2=z/-3=k

=>x=5k; y=2k; z=-3k

xyz=240

=>-30k^3=240

=>k=-2

=>x=-10; y=-4; z=6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Định
Xem chi tiết
LInhngu Nguyễn
Xem chi tiết
LInhngu Nguyễn
Xem chi tiết
Thu Linh
Xem chi tiết
Mạnh Cường Phạm
Xem chi tiết
Thu Linh
Xem chi tiết
phuonglinh
Xem chi tiết
My Sói
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)