Bài 4. Sự rơi tự do

No Pro
22 tháng 11 lúc 16:46

a, \(v=gt\Leftrightarrow t=\dfrac{v}{g}=\dfrac{40}{10}=4\left(s\right)\)

\(s=\dfrac{1}{2}gt^2=\dfrac{1}{2}.10.4^2=80\left(m\right)\)

b, \(s=\dfrac{1}{2}gt^2=\dfrac{1}{2}.10.3^2=45\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Lethihonghanh
Xem chi tiết
Ôn Triều Đang Buổn
Xem chi tiết
Vũ Việt Hòa
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết
Trần Hùng Bóng Bàn
Xem chi tiết
Trần Hùng Bóng Bàn
Xem chi tiết
Trần Hùng Bóng Bàn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết