Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 65
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (6)