Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (2)

do thai
Đỗ Anh Thái

Đang theo dõi (8)

Taehyung Kim
do thai
Bùi Thanh Hà
Trần Diệu Linh