Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 2
Điểm SP 37

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (14)

Liên Trần
phynit
Trân Thị Hành

Dòng thời gian