Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian