Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 73
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 3
Điểm SP 45

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (4)