Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 1
Điểm SP 22

Người theo dõi (14)

Đang theo dõi (6)