Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 0
Điểm SP 62

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (0)