Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 87
Điểm GP 14
Điểm SP 72

Người theo dõi (6)

PT_Kary❀༉
Liêu Anh tú
Nguyen Phi
Hùng Ngọ
thanh nga

Đang theo dõi (15)