Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 7
Điểm SP 44

Người theo dõi (5)

Thunder Gaming
Min Mo
Đỗ Đình Hưng

Đang theo dõi (18)

Dòng thời gian