Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 263
Điểm GP 33
Điểm SP 708

Người theo dõi (429)

Đang theo dõi (44)

Dòng thời gian