Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Thi Hữu Nguyễn

Đang theo dõi (2)

Nam Nguyễn
Thi Hữu Nguyễn