Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (17)

Phạm Đỗ Anh
Kim Loan
Hoàng Vũ Hiệp

Đang theo dõi (1)

Khánh Hà