Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 76
Điểm GP 14
Điểm SP 47

Người theo dõi (13)

Lê Quang Sáng
Erica Amelinda
Ngoc Tram
Trần Duy

Đang theo dõi (4)

Akai Haruma
Trần Duy
Ngoc Tram