Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 2
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

Sherlock Homes

Đang theo dõi (4)