Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 61
Số lượng câu trả lời 256
Điểm GP 4
Điểm SP 179

Người theo dõi (59)

Đang theo dõi (140)

Nguyen Thi Mai
Truong Vu Xuan
Quang Minh Trần
Linh Phương

Dòng thời gian