Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 2
Điểm SP 5

Người theo dõi (2)

Kaito Kid
Bánh Trôi

Đang theo dõi (3)

Đào Ngọc Ánh
Bánh Trôi

Dòng thời gian